Handelsbetingelser

 

H A N D E L S - & L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R

P R I V A T  &  E R H V E R V

CVR: 122 30 400

Nibevej 151, Drastrup, 9200 Aalborg

Nibevej 331, Frejlev, 9200 Aalborg

Bredsten Landevej 39, Gadbjerg, 7321 Gadbjerg

salg@fc-beton.dk

98 34 34 11

www.fc-beton.dk

 

1.                 Generelt

1.1.           Disse handelsbetingelser finder anvendelse ved enhver leverance, herunder ethvert arbejde Køber erhverver hos FC Beton A/S (i det følgende kaldet Sælger), medmindre andet skriftligt er aftalt. 

2.                 Tilbud, priser og ordrebekræftelse. Erhverv.

2.1.           Sælgers tilbud er gældende i 14 dage efter deres datering, medmindre en anden periode er angivet. 

2.2.           Et tilbud kan bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra evt. underleverandørs side. 

2.3.           Prisen på betonvarer afhænger af hvor ordren skal leveres.

2.4.           Køber kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som Sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

2.5.           Alle priser til erhvervsdrivende er ekskl. moms, paller og levering, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen. 

2.6.           Såfremt der i perioden fra ordrebekræftelsen og til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i produktions- eller leveringsomkostninger, herunder i underleverandørens priser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Sælger i erhvervskøb berettiget til at regulere prisen for sådanne omkostningsstigninger. Erhvervsdrivende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer. 

2.7.           Sælger er berettiget til at kræve ekstrabetaling, udover den tilbudte eller aftalte pris, for ekstraarbejde, ekstra leverancer, overarbejde som skyldes Købers forhold, eller andre fordyrende forhold, som skyldes Køber.

2.8.           Leveringsomkostningerne kan variere som følge af kørselsmulighederne. Derfor er alle leveringstilbud som udgangspunkt et prisoverslag. Køber modtager den endelige pris for leveringer på fakturaen.

2.9.           Ved ændring af en ordre, 24 timer inden levering, opkræves et gebyr.

3.                 Tilbud, priser og ordrebekræftelse. Private.

3.1.           Priserne på webshoppen er inkl. moms, paller og levering tillægges ordren i købsprocessen.

3.2.           Køber vælger antallet af varer, ligger dem i kurven og der udregnes automatisk det antal paller som ordren kræver for at blive leveret.  I bestillingsprocessen indtastes post nr. hvorefter fragt- og leveringsomkostninger bliver udregnet.

3.3.           Sælger er berettiget til at kræve ekstrabetaling, udover den tilbudte eller aftalte pris, for ekstraarbejde, ekstra leverancer, overarbejde som skyldes Købers forhold, eller andre fordyrende forhold, som skyldes Køber.

3.4.           FC Beton forbeholder sig retten til at annullere en ordre såfremt leveringsbetingelse (punkt 6) ikke kan overholdes.

4.                 Betaling. Erhverv.

4.1.           Sælgers betalingsbetingelser er kontant ved levering, medmindre andet er aftalt. Ved manglende betaling kan vi tilbageholde Købers ordre. Er ordren overgivet til Køber, kan vi hæve købet såfremt Køber ikke opfylder sin betalingsbetingelse.

4.2.           Betaler Køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 2,0 % pr. påbegyndt måned, og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser. Betaling af morarenter afskærer ikke Sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, som Købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. 

4.3.           Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modkrav, medmindre dette skriftligt er anerkendt af Sælger.

5.                 Betaling. Private.

5.1.           Sælgers betalingsbetingelser er kontantbetaling. Ved manglende betaling kan vi tilbageholde Købers ordre.

5.2.           Der modtages Dankort/Visa-dankort, MobilePay, Udenlandske kort, Visa Elektron, PayPal, Elektronisk fakturering samt forudbetaling via bankoverførsel. Ved bank overførsel og PayPal er Køber ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Læs mere på PayPals hjemmeside.

5.3.           Vi tager ikke kortgebyrer.

5.4.           Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes. 

6.                 Levering, aflæsning og modtagelse. Erhverv & Private.

6.1.           Alle leveringer foregår enten med egne biler, CM Transport, HCS og/eller lokale fragtmænd.

 

Fragt i Jylland:

Antal pl.

Inkl. Moms

1-7 pl.

940,00 kr.

8-22 pl.

440,00 kr.

23-30 pl.

1.380,00 kr.

31-45 pl.

880,00 kr.

45-52 pl.

1.820,00 kr.

53-66 pl.

1.320,00 kr.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragt Sjælland:

Antal pl.

Inkl. Moms

1-7 pl.

3.125,00 kr.

8-22 pl.

4.375,00 kr.

23-30 pl.

7.500,00 kr.

31-45 pl.

8.750,00 kr.

45-52 pl.

11.875,00 kr.

53-66 pl.

13.125,00 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køber vil altid blive præsenteret for den reelle fragtomkostning i købsforløbet og ordrebekræftelsen vil være udspecificeret.

Fragtsatser til erhverv forefindes i gældende katalog.

6.2.           Gældende fragtpriser er alene gyldige for levering til fastland og til brofaste adresser i Danmark. Levering finder sted på det tidspunkt, som er aftalt mellem parterne. Leveringsdato og tidspunktet er fastsat af Sælger.  

6.3.           Det er en betingelse, at samtlige oplysninger, som er nødvendige for ordrens udførelse, er kommet til Sælgers kundskab. 

6.4.           Leveringsstedet er medmindre andet er aftalt sælgers adresse.  

6.5.           Afregning for levering beregnes pr. levering, ikke pr. ordre. En levering beregnes til 29 tons.  Enkelte leveringer kan forekomme på større biler. Såfremt en ordre skal deles over flere leveringer, vil fragten blive anført pr. levering.

6.6.           Aflæsning finder sted så nær brugsstedet, som en fuldt lastet lastbil kan køre ved egen kraft på jævn og bæredygtigt underlag. Det er Købers ansvar at der er en forhindringsfri vej på mindst 3 meters bredde og 4 meters højde til og fra leveringsstedet, samt at der er mulighed for at holde stille under aflæsning. Er disse forudsætninger ikke opfyldt pålægges Køber eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med genlevering.  Sælger har ansvaret for produkterne frem til, at lastbilen har nået aflæsningsstedet. Dette gælder dog ikke køb af mørtel i erhvervskøb, der iht. Sælgers kvalitetsstyringssystem altid er at betragte som leveret på værket. 

6.7.           Ved erhvervskøb, skal Køber stille nødvendigt mandskab og aflæsningsmateriel til rådighed for aflæsningen, og Køber har det fulde ansvar herfor. Såfremt det er aftalt mellem Køber og Sælger, at produkterne skal leveres aflæsset, sørger Sælger for aflæsningsmateriel med betjeningsmandskab, og har i så fald ansvaret for produkterne ved aflæsningen. Med mindre andet er skriftligt aftalt, er det Sælger der bestemmer om en ordre leveres med truck eller kran.

6.8.           Ved erhvervskøb. Hvis Køber eller Købers repræsentant, trods aftale herom, ikke er til stede ved levering, anses en af Sælger til Køber fremsendt specificeret følgeseddel/faktura som fuldt bevis for rigtig kvalitativ og kvantitativ levering, medmindre Køber reklamerer omgående ved følgesedlens og/eller leverancens modtagelse. 

6.9.           Hvis der opstår ventetid inden aftalt aflæsning som følge af Købers forhold, kan denne ventetid blive debiteret Køber som ekstraarbejde.

6.10.       Leveringsbetingelse, Private kunder: FC Beton leverer ordre indenfor 10 hverdage, med mindre andet er aftalt.

7.                 Leveringsmængder og leveringsterminer. Erhverv.

7.1.           Ved produkter, der ikke er normale lagervarer hos Sælger, er den i ordrebekræftelsen, eller anden form for købsaftale, angivne mængde bindende for Køber. 

7.2.           Er Køber ikke i stand til at modtage produkterne til aftalt tid, er Køber forpligtet til at anvise mellemlager. De hermed forbundne omkostninger betales af Køber. Produkter, der er overført til et mellemlager, betragtes som leveret.

8.                 Leveringsterminer. Private.

8.1.           Er Køber ikke i stand til at modtage produkterne til aftalt tid, er Køber forpligtet til at anvise mellemlager. De hermed forbundne omkostninger betales af Køber. Produkter, der er overført til et mellemlager, betragtes som leveret.

9.                 Forsinkelse. Erhverv & Private.

9.1.           I tilfælde af forsinket levering, er Sælger forpligtet til at oplyse Køber herom uden ugrundet ophold. 

9.2.           Sker levering ikke til det aftalte tidspunkt, er Køber alene berettiget til ved skriftlig meddelelse til Sælger at kræve levering, og fastsætte en rimelig frist for levering. Såfremt levering ikke er sket indenfor den af Køber fastsatte rimelige frist, er Køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Sælger at hæve aftalen uden at kunne kræve erstatning eller godtgørelse herfor hos sælger. 

9.3.           Sælger er alene ansvarlig og erstatningspligtig i forbindelse med følgevirkninger af forsinket levering, herunder driftstab, tabt fortjeneste, arbejdsløn, dagbøder, leje af maskiner og andre økonomiske tab, såfremt det afgøres ved dansk ret. 

9.4.           Såfremt forsinkelsen skyldes, at Sælger er i en situation, som angivet i pkt. 15.4., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Dette gælder uanset, om årsag til forsinkelsen er indtrådt før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. 

9.5.           Begge parter er dog berettiget til at annullere handlen, hvis forsinkelsen overskrider tre måneder. 

10.             Kvalitet, kontrol og mærkning. Erhverv & Private.

10.1.       De leverede produkter opfylder fra leveringstidspunktet Dansk og Europæisk Standard for betonvarer, og opfylder således såvel de deri indeholdte almindelige kvalitetskrav, som de for den enkelte betonvaretype fastsatte specielle krav, samt CE-mærkeregler. 

10.2.       Er der ikke fastsat en norm eller standard for de leverede produkter, skal disse svare til det mellem parterne aftalte, eller være af en kvalitet, som indenfor branchen anses for at være en normal god kvalitet for produkter af den pågældende art.

11.             Mangler og reklamation. Erhverv.

11.1.       Køber skal straks ved levering foretage en undersøgelse af leverancen fra Sælger. 

11.2.       Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks efter, at manglen er eller burde være opdaget, og senest 3 dage efter levering, give Sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

11.3.       Reklamation skal ske inden varerne tages i brug, idet indsigelser i modsat fald fortabes. En reklamation indsendes via www.fc-beton.dk

11.4.       Såfremt Køber afhenter leverancen hos Sælger, skal eventuelle reklamationer over synlige fejl eller mangler fremsættes i forbindelse med afhentningen, og senest før fabrikken forlades. 

11.5.       Såfremt Køber ikke reklamerer som anført i pkt. 11.1, 11.2 eller 11.3, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende.

11.6.       Har Køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig manglen overfor Sælger, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende. Anvendes leverancen mere intensivt end aftalt, forkortes 12-månedersperioden forholdsmæssigt.  

11.7.       Efter Sælgers valg vil mangler ved leverancen blive afhjulpet eller genlevering for Sælgers regning inden rimelig tid. Sker afhjælpning eller genlevering ikke inden rimelig tid, er Køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen, dog ikke erstatning. 

11.8.       Viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som Sælger bærer ansvaret for, har Sælger ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført Sælger.

11.9.       Der kan forekomme kalkudfældninger på betonvarer, hvilket er accepteret af Køber. 

11.10.   Farvenuancer ved leverance kan forekomme, hvilket er accepteret af Køber. 

11.11.   For mål og tolerancer henviser Sælger til deklarationer på www.fc-beton.dk

12.             Mangler og reklamation. Private.

12.1.       Som forbruger har du 24 måneders reklamationsret. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

12.2.       En reklamation er berettiget når fejlen, eller årsagen til fejlen var til stede, da varen blev leveret.  Ved ibrugtagning af produkter med synlige fejl og mangler fortabes reklamationsretten.

12.3.       Køber skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at Køber har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor 2 måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

12.4.       En reklamation skal skriftligt godkendes af FC Beton A/S som berettiget inden varerne sendes retur. FORINDEN VAREN SENDES TILBAGE BEDES DU KONTAKTE OS, SÅLEDES VI HAR MULIGHED FOR AT AFHENTE VAREN PÅ VORE EGNE LASTBILER.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker/leveringer sendt pr. efterkrav eller lignende.

12.5.       Der kan forekomme kalkudfældninger på betonvarer, hvilket er accepteret af Køber. 

12.6.       Farvenuancer ved leverance kan forekomme, hvilket er accepteret af Køber. 

12.7.       For mål og tolerancer henviser Sælger til deklarationer på www.fc-beton.dk

13.             Byggeleveranceklausul. Erhverv.

13.1.       Sælgers ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leveringen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til Køber.

13.2.       Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor vanskelighed - kan gennemføres mod Køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet kan gøres gældende direkte mod Sælger. Også i sådanne tilfælde kan Sælger alene gøres ansvarlig for mangler i det omfang Sælgers leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, der følger af Sælgers kontraktforhold med Sælgers Køber.

14.             Klagemuligheder. Private.

14.1.       En klage over en vare købt hos FC Beton kan indgives Center for Klageløsning

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail reklamation@fc-beton.dk

14.2.       Der kan forekomme kalkudfældninger på betonvarer, hvilket er accepteret af Køber. 

14.3.       Farvenuancer ved leverance kan forekomme, hvilket er accepteret af Køber. 

14.4.       For mål og tolerancer henviser Sælger til deklarationer på www.fc-beton.dk

15.             Ansvarsbegrænsninger. Erhverv & Private.

15.1.       Sælger er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Sælgers leverandører, eller i øvrigt skyldes leverandørers forhold. I det omfang Sælger har et berettiget krav mod en leverandør, transporterer Sælger dette krav til Køber, og Køber er forpligtet til at rette sit krav direkte mod leverandøren. 

15.2.       Et erstatningskrav, eller et krav om forholdsmæssigt afslag overfor Sælger, kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

15.3.       Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller nogen anden form for tab, herunder indirekte tab som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. 

15.4.       Disse omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Sælger, hvis de forhindrer aftalens opfyldelse, eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld for Sælger: Arbejdskonflikt, og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig beslaglæggelse, import- og eksportforbud, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, mangel på kvalificeret arbejdskraft, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

16.             Produktansvar. Erhverv & Private.

16.1.       Sælger har produktansvar overfor leverancens beskadigelse på personer eller ting i henhold til den enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar. 

16.2.       Sælger er i erhvervskøb ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens produktet er i Købers besiddelse.

16.3.       Sælger er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori produkter fremstillet eller tilsat af Køber indgår. I den udstrækning Sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand for sådanne skader, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig med-sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst mod Sælger på grundlag af en sådan skade. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for sådanne skader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom.

17.             Returvarer. Erhverv.

17.1.       Leverede varer tages retur op til 3 måneder fra leveringsdatoen, såfremt det er ubeskadigede varer i hele paller med ubrudt emballage. Varer af ældre dato tages retur men krediteres ikke. Ubeskadigede varer i hele paller med ubrudt emballage krediteres med minus 20 % af fakturaprisen. Eventuel afhentning af returvarer betales af Køber.

17.2.       Der er ingen fortrydelsesret på, efter Købers ønske, specialfremstillede varer.

18.             Fortrydelsesret webshoppen og i butik. Private.

18.1.       Fortrydelsesret ved handel på webshoppen: Køber skal meddele Sælger om fortrydelse af køb senest 14 dage fra modtagelsesdatoen af varen. Køber skal give Sælger skriftlig meddelelse om at Køber ønsker at benytte sin fortrydelsesret.  Mail skal sendes til salg@fc-beton.dk. 

18.2.       Varen må ikke være taget i brug og skal være i hele ubrudte paller.

18.3.       Hvis du har købt flere varer i én ordre og ønsker at fortryde dit køb skal du som udgangspunkt fortryde hele købet. Der tilbydes således ikke delvis fortrydelse. Skulle du have spørgsmål eller ønsker du at forhøre dig omkring en returnering skal du være velkommen til at kontakte salg@fc-beton.dk.

18.4.       Køber skal selv afholde leveringomkostninger i forbindelse med fortrydelse af køb. Udgifterne for returnering kan variere alt efter mængde og afstanden til FC Beton A/S. Vi henviser til www.fc-beton.dk for gældende fragtsatser.

18.5.       Varen skal returneres indenfor 14 dage fra dagen hvor Køber har meddelt Sælger.

18.6.       Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af leveringen.

18.7.       Fortrydelsesret ved køb i butik: (Gadbjerg og Drastrup) Varen skal returneres i hele ubrudte paller.  Køber skal selv afholde evt. leveringomkostninger i forbindelse med fortrydelse af køb. Private kunder har 14 dages fortrydelsesret ved varer som er købt i butikken i Gadbjerg eller Drastrup.

18.8.       I tilfælde af værdiforringelse, som Køber hæfter for, fratrækkes dette købsbeløbet.

18.9.       Varens stand, når du sender den retur: Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

18.10.    Der er ingen fortrydelsesret på, efter Købers ønske, specialfremstillede varer.

19.             Paller, strøer m.m. Privat og Erhverv.

19.1.       Køber debiteres for de ved leveringen anvendte paller, strøer m.m. Ved tilbagelevering krediteres Køber efter Sælgers til enhver tid gældende regler. Køber vil dog altid modtage et lavere beløb for paller i forhold til hvad Køber har betalt for de samme paller som følge af slitage. Herudover vil Køber blive faktureret for afhentning af returpaller. Pris for afhentning af returpaller fastsættes på baggrund af Sælgers omkostning ved afhentning af returpaller. Pris for afhentning af returpaller kan derfor variere i forhold til Købers betaling for levering af betonvarer. Køber kan vælge selv at tilbagelevere returpaller, i stedet for at bestille afhentning af returpaller hos Sælger.

Bestil afhentning af paller:

Erhvervs kunder: www.fc-beton.dk/returpaller/erhverv
Private kunder: www.fc-beton.dk/returpaller/privat

20.             Leverandørbrugsanvisning. Erhverv & Privat.

20.1.       Leverandørbrugsanvisning på færdigbeton kan rekvireres på tlf. 98 34 34 76.

21.             Tvister

21.1.       Enhver tvist eller uoverensstemmelse skal søges løst ved forhandling. 

21.2.       Eventuelle retlige tvister mellem parterne skal afgøres efter dansk ret. 

21.3.       Enhver tvist, der ikke kan løses i mindelighed, skal i erhvervskøb indbringes for Retten ved Sælgers værneting.

22.             Persondatapolitik

22.1.       FC Beton overholder gældende lovgivning omkring persondata.

22.2.       I FC Beton A/S behandler vi personoplysninger (bl.a. navn, adresse, telefonnummer) for at kunne opfylde vores aftaler med dig. Personoplysningerne lagres på servere i Danmark. Data kan kun tilgås via en krypteret forbindelse.
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn 
Adresse 
Telefonnummer 
E-mail adresse 

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

22.3.       Personoplysningerne registreres hos FC Beton A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. 

22.4.       Ansatte på kontoret ved FC Beton A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på fc-beton.dk er Mette Mølgaard Nøhr.

22.5.       Oplysninger afgivet til fc-beton.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

22.6.       Som registreret hos FC Beton A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til FC Beton A/S via mail salg@fc-beton.dk.


 

23.  Standardfortrydelsesformular (Benyttes kun af forbrugere i forbindelse med fortrydelse)

Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

FC Beton A/S

Nibevej 151

9200 Aalborg SV

Tlf.: 98 34 34 11

E-mail: salg@fc-beton.dk

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

________________________________________________________________________________

Bestilt den: ___________________________     Modtaget den: _____________________________

Forbrugerens navn: ________________________________________________________________

Forbrugerens adresse: _____________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: __________________________________     Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
 

X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her