Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for FC Beton A/S


 

I FC Beton A/S behandler vi personoplysninger (bl.a. navn, adresse, telefonnummer) for at kunne opfylde vores aftaler med dig. Personoplysningerne lagres på servere i Danmark. Data kan kun tilgås via en krypteret forbindelse.
Vi overholder de gældende persondataregler, læs mere om behandling af persondata.

 

 

1. Generelt
1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved enhver leverance, herunder ethvert arbejde Køber erhverver hos FC Beton A/S (i det følgende kaldet Sælger), medmindre andet skriftligt er aftalt.

2. Tilbud og ordrebekræftelse, erhvervsdrivende
2.1 Sælgers tilbud er gældende i 14 dage efter deres datering, medmindre en anden periode er angivet.

2.2 Et tilbud kan bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra evt. underleverandørs side.

2.3 Sælger forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Sælger garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse.

2.4 Køber kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som Sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

3. Priser
3.1 Alle priser til private er inkl. moms, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen. Alle priser til erhvervsdrivende er ekskl. moms, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen.

3.2 Såfremt der i perioden fra ordrebekræftelsen og til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i produktions- eller leveringsomkostninger, herunder i underleverandørens priser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Sælger i erhvervskøb berettiget til at regulere prisen for sådanne omkostningsstigninger. Erhvervsdrivende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer.

3.3 Sælger er berettiget til at kræve ekstrabetaling, udover den tilbudte eller aftalte pris, for ekstraarbejder, ekstra leverancer, overarbejder som skyldes Købers forhold, eller andre fordyrende forhold, som skyldes Køber.

4. Betaling
4.0 Der modtages Dankort, Visa-dankort, MobilePay, Visa, Visa Electron, VPay , American Express , Mastercard, Maestro og JCB samt forudbetaling via bankoverførsel.
obs! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Læs mere her
Der kan også betales via PayPal.

4.1 Sælgers betalingsbetingelser er kontant ved levering, medmindre andet er aftalt. Ved manglende betaling kan vi tilbageholde Købers ordre. Er ordren overgivet til Køber, kan vi hæve købet såfremt Køber ikke opfylder sin betalingsbetingelse.

4.2 Betaler Køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 2,0 % per påbegyndt måned, og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser. Betaling af morarenter afskærer ikke Sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, som Købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.

4.3 Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modkrav, medmindre dette skriftligt er anerkendt af Sælger.

5. Levering, aflæsning og modtagelse
5.1 Gældende fragtpriser er alene gældende for levering til fastland og til brofaste adresser i Danmark. Levering finder sted på det tidspunkt, som er aftalt mellem parterne. Er der ikke udtrykkeligt fastsat et leveringstidspunkt, fastsætter Sælger dette. Det er en betingelse, at samtlige oplysninger, som er nødvendige for ordrens udførelse, er kommet til Sælgers kundskab.

5.2 Leveringsstedet er medmindre andet er aftalt sælgers adresse.  

5.3 Aflæsning finder sted så nær brugsstedet, som en fuldt lastet lastbil kan køre ved egen kraft på jævn og bæredygtigt underlag. Det er Købers ansvar at der er en forhindringsfri vej på mindst 3 meters bredde og 4 meters højde til og fra leveringsstedet, samt at der er mulighed for at holde stille under aflæsning. Er disse forudsætninger ikke opfyldt pålægges Køber de yderligere omkostninger der opstår herved. Sælger har ansvaret for produkterne frem til, at lastbilen har nået aflæsningsstedet. Dette gælder dog ikke køb af mørtel i erhvervskøb, der iht. Sælgers kvalitetsstyringssystem altid er at betragte som leveret på værket.

5.4 Ved erhvervskøb, skal køber stille nødvendigt mandskab og aflæsningsmateriel til rådighed for aflæsningen, og Køber har det fulde ansvar herfor. Såfremt det er aftalt mellem Køber og Sælger, at produkterne skal leveres aflæsset, sørger Sælger for aflæsningsmateriel med betjeningsmandskab, og har i så fald ansvaret for produkterne ved aflæsningen.

5.5 Såfremt det mellem Køber og Sælger er aftalt, at Køber selv afhenter produkterne, har Sælger ansvaret for produkterne til disse er stillet eller lagt på lastbilen, men ikke for produkternes nærmere anbringelse på lastbilen, fx stuvning og ikke såfremt Køber selv forestår læsningen.  

5.6 Ved erhvervskøb. Hvis Køber eller Købers repræsentant, trods aftale herom, ikke er til stede ved levering, anses en af Sælger til Køber fremsendt specificeret følgeseddel/faktura som fuldt bevis for rigtig kvalitativ og kvantitativ levering, medmindre Køber reklamerer omgående ved følgesedlens og/eller leverancens modtagelse.

5.7 Hvis der opstår ventetid inden aftalt aflæsning som følge af Købers forhold, kan denne ventetid blive debiteret Køber som ekstraarbejde.

6. Leveringsmængder og leveringsterminer
6.1 Ved produkter, der ikke er normale lagervarer hos Sælger, er den i ordrebekræftelsen, eller anden form for købsaftale, angivne mængde bindende for køber.

6.2 Er Køber ikke i stand til at modtage produkterne til aftalt tid, er Køber forpligtet til at anvise mellemlager. De hermed forbundne omkostninger betales af Køber. Produkter, der er overført til et mellemlager, betragtes som leveret.


7. Forsinkelse, erhvervskøb
7.1 I tilfælde af forsinket levering, er Sælger forpligtet til at oplyse Køber herom uden ugrundet ophold.

7.2 Sker levering ikke til det aftalte tidspunkt, er Køber alene berettiget til ved skriftlig meddelelse til Sælger at kræve levering, og fastsætte en rimelig frist for levering. Såfremt levering ikke er sket indenfor den af Køber fastsatte rimelige frist, er Køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Sælger at hæve aftalen uden at kunne kræve erstatning eller godtgørelse herfor hos sælger.

7.3 Sælger påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger af forsinket levering, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske tab.

7.4 Såfremt forsinkelsen skyldes, at Sælger er i en situation, som angivet i pkt. 11.4., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Dette gælder uanset, om årsag til forsinkelsen er indtrådt før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

7.5 Begge parter er dog berettiget til at annullere handlen, hvis forsinkelsen overskrider tre måneder.

8. Kvalitet, kontrol og mærkning
8.1 De leverede produkter opfylder fra leveringstidspunktet Dansk og europæisk Standard for betonvarer, og opfylder således såvel de deri indeholdte almindelige kvalitetskrav, som de for den enkelte betonvaretype fastsatte specielle krav, samt CE-mærkeregler.

8.2 Er der ikke fastsat en norm eller standard for de leverede produkter, skal disse svare til det mellem parterne aftalte, eller være af en kvalitet, som indenfor branchen anses for at være en normal god kvalitet for produkter af den pågældende art.

9. Mangler og reklamation, erhvervskøb
9.1 Køber skal straks ved levering foretage en undersøgelse af leverancen fra Sælger.

9.2 Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks efter, at manglen er eller burde være opdaget, og senest 3 dage efter levering, give Sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Reklamation skal ske inden varerne tages i brug, idet indsigelser i modsat fald fortabes.

9.3 Såfremt Køber afhenter leverancen hos Sælger, skal eventuelle reklamationer over synlige fejl eller mangler fremsættes i forbindelse med afhentningen, og senest før fabrikken forlades.

9.4 Såfremt Køber ikke reklamerer som anført i pkt. 9.1. eller 9.2., kan Køber ikke senere gøre manglen gældende.

9.5 Har Køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig manglen overfor Sælger, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende. Anvendes leverancen mere intensivt end aftalt, forkortes 12-månedersperioden forholdsmæssigt.  

9.6 Efter Sælgers valg vil mangler ved leverancen blive afhjulpet eller omleveret for Sælgers regning inden rimelig tid. Sker afhjælpning eller omlevering ikke inden rimelig tid, er Køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen, dog ikke erstatning.

9.7 Viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som Sælger bærer ansvaret for, har Sælger ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført Sælger.

9.8 Der kan forekomme kalkudblomstring på betonvarer, hvilket er accepteret af Køber.

9.9 Farvenuancer ved leverance kan forekomme, hvilket er accepteret af Køber.

9.10 Reklamation, forbrugerkøb

Som forbruger har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. FORINDEN VAREN SENDES TILBAGE BEDES DU KONTAKTE OS, SÅLEDES VI HAR MULIGHED FOR AT AFHENTE VAREN PÅ VORE EGNE LASTBILER.

Varen sendes til:
FC Beton A/S
Nibevej 151
9200 Aalborg SV

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.  Det er ikke et krav, men det letter vores sagsbehandling, og minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

9.11 Der kan forekomme kalkudblomstring på betonvarer, hvilket er accepteret af Køber.

9.12 Farvenuancer ved leverance kan forekomme, hvilket er accepteret af Køber.


10. Byggeleveranceklausul
10.1 Sælgers ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leveringen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til Køber.

10.2 Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor vanskelighed - kan gennemføres mod Køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet kan gøres gældende direkte mod Sælger. Også i sådanne tilfælde kan Sælger alene gøres ansvarlig for mangler i det omfang Sælgers leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, der følger af Sælgers kontraktforhold med Sælgers Køber.

11. Ansvarsbegrænsninger, erhvervskøb
11.1 Sælger er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Sælgers leverandører, eller i øvrigt skyldes leverandørers forhold. I det omfang Sælger har et berettiget krav mod en leverandør, transporterer Sælger dette krav til Køber, og Køber er forpligtet til at rette sit krav direkte mod leverandøren.

11.2 Et erstatningskrav, eller et krav om forholdsmæssigt afslag overfor Sælger, kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

11.3 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller nogen anden form for tab, herunder indirekte tab som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

11.4 Disse omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Sælger, hvis de forhindrer aftalens opfyldelse, eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld for Sælger: Arbejdskonflikt, og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig beslaglæggelse, import- og eksportforbud, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, mangel på kvalificeret arbejdskraft, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

12. Produktansvar
12.1 Sælger har produktansvar overfor leverancens skadeforvoldelse på personer eller ting i henhold til den enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar.

12.2 Sælger er i erhvervskøb ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens produktet er i Købers besiddelse.

12.3 Sælger er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori produkter fremstillet eller tilsat af Køber indgår. I den udstrækning Sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand for sådanne skader, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst mod Sælger på grundlag af en sådan skade. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for sådanne skader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom.

13. Returvarer
Ved salg via webshop til private, er der 14 dages returret på varer. Ubeskadigede returvarer refunderes af Sælger inkl. oprindelige leveringsomkostninger. Eventuel afhentning af returvarer betales af Køber. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;

 • har modtaget din vare
 • får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
 • får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at skrive til salg@fc-beton.dk eller ringe til 98 34 34 11. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.  Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du medsendt din ordrebekræftelse og i dette dokument.
    
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.
Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.
Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for alle pallevarer.
 
Udgifterne for returnering kan variere afhængig af mængden af de returnerede varer samt af afstanden til FC Beton A/S. Prisen forventes maksimalt at udgøre 1.275 DKK pr. palle.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
FC Beton A/S
Nibevej 151
9200 Aalborg SV

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse inden for normale åbningstider mod forudgårnde aftale.

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes udfylder vores formular/standardfortrydelsesformular eller vedlægger følgende;

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Ved salg via webshop til erhvervsdrivende, tages leverede produkter kun tilbage efter forudgående aftale. Ubeskadigede returvarer, som er normale lagervarer, kan normalt forventes krediteret erhvervsdrivende køber til den debiterede pris -20%. Eventuel afhentning af returvarer betales af erhvervsdrivende Køber.

14. Paller, strøer m.m.
14.1 Køber debiteres for de ved leveringen anvendte paller, strøer m.m. Ved tilbagelevering krediteres Køber efter Sælgers til enhver tid gældende regler. Køber vil dog altid modtage et lavere beløb for paller i forhold til hvad Køber har betalt for de samme paller, som følge af slidtage. Herudover vil Køber blive faktureret for eventuel afhentning af returpaller. Pris for afhentning af returpaller fastsættes på baggrund af Sælgers omkostning ved afhentning af returpaller. Pris for afhentning af returpaller kan derfor variere i forhold til Købers betaling for levering af betonvarer. Køber kan vælge selv at tilbagelevere returpaller, i stedet for at bestille afhentning af returpaller hos Sælger.

15. Leverandørbrugsanvisning
15.1 Leverandørbrugsanvisning på færdigbeton kan rekvireres på tlf. 98 34 34 76.

16. Tvister
16.1 Enhver tvist eller uoverensstemmelse skal søges løst ved forhandling.

16.2 Eventuelle retlige tvister mellem parterne skal afgøres efter dansk ret.

16.3 Enhver tvist, der ikke kan løses i mindelighed, skal i erhvervskøb indbringes for Retten ved Sælgers værneting

17 Lejebetingelser
17.1 Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som lejer, og den, der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som udlejer. Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer. Endvidere gælder udlejers seneste prisliste. Dokumenterne gælder i nævnte rækkefølge.

Lejebetingelser på www.fc-beton.dk går forud for andre trykte lejebetingelser, da opdateringer altid sker her først.

17.2 Udlejers ydelser og afregning heraf
Udlejers ydelser kan omfatte:
 • Vare/er / forbrug / reparation / erstatning.
 • Materieludleje (lifte m/- og u/betjening samt hjælpemateriel)
 • Betjening af materiel
 • Instruktion i betjening af materiel
 • Transport mellem udlejers plads og retur
 • Montering, om- og demontering.

 

Evt. supplerende forsikring (jfr. pkt. 17.4) kan beregnes særskilt for materiel og arbejdsløn i henhold til udlejers seneste prisliste.

17.3. Lejerens pligter
Det påhviler lejer at afhente og tilbagelevere lejet materiel hos udlejer.

Ved aftale om levering og afhentning hos lejer, påhviler det lejer at sikre, at materiellet og hjælpemateriel kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje og, at det opstilles på bæredygtig grund. Alle ydelser, såsom afspærringer, kørevej/plader m.m., foretage anmeldelser til og fremskaffe tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsener, udføres af lejer for dennes regning. Ventetid som følge af mangler herved, debiteres lejer. Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes udover den foreskrevne ydeevne og anvendelse. Lejer og/eller hans ansatte er ansvarlig for, at arbejdsoperationerne udføres således, at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes (jf. I så fald pkt. 17.A. specielt for materiel uden betjening).

17.4. Ansvar og forsikring

Ansvar
Lejer bærer ansvaret over for sig selv og egne ansatte, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side. Det gælder f.eks. skader på ting, personer og materiel, som skyldes forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene og arbejdspladsen eller lignende forhold, hvorunder materiellet anvendes.

Lejer bærer risikoen for beskadigelser af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., med mindre lejer har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse. Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte eller indirekte tab eller følgeskader. Dette gælder f. eks. ved maskinskader, arbejdsstandsninger, forsinkelser, følger af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige påbud, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig.

Såfremt transport ikke udføres af FC Beton A/S eller en samarbejdspartner for transport af udlejningsmaskiner, er der ingen ansvar- og kaskodækning på transporten.

Forsikring
Udlejer har tegnet kaskoforsikring, som dækker beskadigelse af materiel, som er i udlejers katalog. Forsikringen er tegnet med en selvrisiko, som altid skal betales af lejer. Selvrisiko ansættes ud fra materiellets nyværdi på skadetidspunktet. Lejer bærer hele risikoen for skader, som ikke er dækket af den tegnede kaskoforsikring. Lejer betaler altid forsikring - p.t. 6,5% plus miljøafgift p.t. 2,25% - af bruttopris. Lejer skal sørge for at maskiner/materiel er forsvarlig aflåst, og mindre maskiner til værdi 0-75.000 kr. skal være låst forsvarligt inde. Undlades dette hæfter lejer for det fulde erstatningsbeløb. Udlejer har tegnet motoransvarsforsikring som dækker efter færdselslovens regler. Hvor skader overstiger færdselslovens erstatningssummer hæfter lejer for det beløb, som summerne overstiges med. I tilfælde af at lejer/ bruger har handlet uagtsomt, kan forsikringsselskabet eller FC Beton A/S kræve erstatningen betalt af lejer (regres). Der er kun dækning i Danmark, og alt materiel skal derfor forblive i Danmark.

Selvrisiko ved ansvar- og/eller kaskoskade:

Nyværdi på skadetidspunktet
Selvrisiko
0 – 10.000 kr.
5.000 kr.
10.001 – 100.000 kr.
15.000 kr.
100.001 – 200.000 kr.
25.000 kr.
200.001 – 500.000 kr.
35.000 kr.
500.001 – 800.000 kr.
75.000 kr.
Over 800.001 kr.
100.000 kr.


17.5. Tilbud og priser
Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordre til private er inkl. moms og excl. forsikring og miljøtillæg medmindre andet udtrykkeligt fremgår. Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordre til erhvervsdrivende er excl. Moms, forsikring og miljøtillæg medmindre andet udtrykkeligt fremgår. Lejepriser fremgår af den til enhver tid gældende lejeprisliste. Lejepriserne på www.fc-beton.dk går forud for trykte katalogpriser o.l., idet opdateringer altid sker her først. For ethvert tilbud overslag eller prisoplysning, der afgives af udlejer, gælder nærværende betingelser. Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maximalt gældende i tre uger og afgives altid med forbehold for mellemleje. Udgifter til brændstof, rengøring, klinger, diamantforbrug, skærpning, sandpapir og andre forbrugsmaterialer samt transport noteres særskilt til lejer.

17.6. Fakturering og betaling
Der købes dagsbeviser som anvendes ved afhentning af det lejede. Lejer er forpligtet til at levere det lejede tilbage inden for den tid der er købt dagsbeviser til. Hvis det lejede ikke er tilbageleveret rettidigt forbeholder udlejer sig ret til afhentning af materiellet på arbejdspladsen eller, hvor det måtte findes, og alle hertil forbundne omkostninger skal altid betales af lejer. Der bliver i alle tilfælde opkrævet leje indtil tilbagelevering til udlejer sker.

17.7. Lejemålets løbetid og ophør
Hvis de forpligtigelser, der fremgår af nærværende lejebetingelser ikke overholdes af lejer, har udlejer ret til uden varsel at:
 • afbryde lejemålet
 • annullere lejeaftaler til senere udførelse
 • frigøre og afhente materiellet for lejers regning, hvilket også er tilfældet ved lejers eventuelle konkurs eller betalingsstandsning. I de nævnte tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning sætte sig i besiddelse af det lejede på arbejdspladsen eller, hvor det måtte findes, og alle udgifter herved (inkl. transport) skal betales af lejer.
17. A. Specielt for materiel uden betjening:
Lejemålet begynder den dag, det lejede stilles til lejers disposition. Lejemålet ophører den dag lejer afmelder eller returnerer det lejede til udlejer. Afmelding af det lejede kan kun ske ved direkte meddelelse til udlejer indenfor normal åbningstid hos den leverandør af udlejningsmaterialer som vælges. Udlejer har efter lejers afmelding ret til at videreudleje det udlejede materiel. Lejetiden beregnes normalt som antallet af hverdage inden for lejetidsrummet. Anvendes det lejede lørdage/søndage, regnes disse som lejedage. Lejen er baseret på maksimalt 7 timers brug pr. dag.

Udlejer er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes eller ej. Lejer bærer risikoen og erstatningsansvaret for materiellet indtil det er afhentet på anvendelsesstedet eller på et af lejer anvist sted i øvrigt, dog max. tre hverdage efter afmelding.

Det påhviler lejer at dokumentere afmeldingstidspunkt. Evt. ventetid debiteres lejer.

Lejer eller en repræsentant for denne skal være til stede på leverings/lejeadressen ved materiellets ankomst, således at evt. instruktion kan gives. Lejer må ikke tage materiel i brug, før udlejer har meldt materiellet klar til brug. Materiellet må kun anvendes til de(t) formål, og den belastning, der fremgår af ordrebekræftelse/betjenings vejledning. Lejer må ikke ændre på eller ombygge det af udlejer opstillede materiel herunder fjerne eller flytte fastgørelser, konsoller m.m. Lejer er pligtig at sikre og er ansvarlig for, at:

 • det lejede anvendes på forskriftsmæssig og lovmæssig rette vis
 • indgive anmeldelser til myndigheder og tilsyn
 • fremskaffe alle nødvendige tilladelser
 • materiellet kun betjenes af sagkyndigt personale
 • betjenings- og belastningsforskrifter følges
 • materiellet ikke påføres misbrug af nogen art


Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssige kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand på batterier, opladning af batterier, smøring m.v. samt at holde materiellet rengjort. Der må kun anvendes de af udlejer foreskrevne smøremidler. Lejer er ansvarlig for skader på det lejede i lejeperioden. Reparationer på udlejers materiel, må kun udføres af udlejer eller af en af udlejer anvist reparatør. Lejer er pligtig ved tilbagelevering, at aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slidtage. Eventuel rengøring, udbedring, samt leje for den herved medgåede tid, sker for lejers regning. Udlejers personale skal til enhver tid have uhindret adgang til at inspicere det udlejede materiel.

Eventuelt manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler m.m. erstattes af lejer, og der betales leje indtil erstatningsmateriel fremkommer. Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand eller flytning af materiellet til anden arbejdsplads, må ikke ske uden udlejers skriftlige godkendelse og materiellet skal samtidig forblive indenfor landets grænser.

17.8. Sted for afgørelse af tvistigheder
(Værneting).
For lejeaftaler med udlejer er dansk ret gældende. Enhver tvist mellem udlejer og lejer, som måtte opstå i forbindelse med lejeaftaler, og som ikke kan bilægges i mindelighed, skal i erhvervslejeaftaler afgøres ved Retten i Aalborg som første instans.


18. Algebehandlinger af facader, tag, fliser og lignende
18.1 Køber oplyser og betaler for de af Køber opmålte kvadratmetre. Når algebehandling udføres, opmåler Sælger hvor mange kvadratmetre der reelt er, og det er det antal kvadratmetre Sælger opmåler, som vil danne grundlag for slutafregning med Køber. Skulle Købers opmåling være så lav at det af Sælger opkrævede depositum ikke er tilstrækkelig, vil Køber modtage en opkrævning på det manglende beløb.

18.2 Ved køb af algebehandlinger skal Køber sørge for at en udendørs vandhane er tilgængelig.

18.3 Der ydes ikke garanti ved eventuel vandindtrængning.

18.4 Algebehandlinger af tag udføres alene på tag med en højde fra jord til tagrende på højest 4 meter. Ved køb af algebehandlinger af tag, hvor højden fra jord til tagrende overstiger 4 meter, vil algebehandling ikke blive udført. Køber vil i denne situation blive opkrævet dækning af Sælgers omkostning til forgæves kørsel.

18.5 Algebehandling af tag vil alene have den ønskede effekt, såfremt taget alene er begroet med mos i begrænsede mængder. Ved tage med mos i større mængder, er Køber oplyst at Køber bør købe en mosafrensning af taget, inden taget algebehandles.

19. Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos FC Beton A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Ansatte på kontoret ved FC Beton A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på fc-beton.dk er Rene Yde Aagesen.

Oplysninger afgivet til fc-beton.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos FC Beton A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til FC Beton A/S via e-mail salg@fc-beton.dk.

20. Klageadgang, forbrugerkøb
Hvis du vil klage over køb af en vare, skal du rette henvendelse via vores reklamationsformular på ved at klikke her. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse salg@fc-beton.dk.


X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her